AGADIC

Centro Dramático Galego


Aviso legal

Os dereitos de propiedade intelectual deste portal e dos seus elementos engadidos son titulariedade da Axencia Galega das Industrias Culturais, reservándose a facultade de efectuar modificacións e actualizacións sobre a información contida no portal en calquera momento e sen necesidade de previo aviso.

O uso non autorizado da información e demais elementos contidos neste portal, así como os prexuízos ocasionados nos dereitos de propiedade da AGADIC, dará lugar ao exercicio das accións que legalmente correspondan á Axencia e, no seu caso, ás responsabilidades que se puidesen derivar.

O contido facilitado a través desta web emítese para efectos simplemente informativos.

A AGADIC non se fai responsable dos danos e dos prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

Tanto o acceso ao portal como ao uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade dos usuarios.

AGADIC Marca gráfica da Xunta de Galicia

Accesibilidade | Aviso legal